History of Cocoa
โกโก้ เครื่องดื่มแห่งทวยเทพ
โกโก้ถูกค้นพบครั้งแรกในสมัยพระนางคลีโอพัตราแห่งอียิปต์
โดยเป็นผลผลิตที่ได้มาจากเมล็ดของต้นคาเคา (Cacao Tree)
ในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกา จัดเป็นพืชในตระกูล
Theobroma Cocoa แปลว่า “อาหารแห่งทวยเทพ”
ในสมัยโบราณ โกโก้นิยมดื่มกันในหมู่ราชวงศ์และผู้มีฐานะ เพราะเมื่อ
ดื่มแล้วทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นโดยจะโรยพริกไทยและพริกป่น
ลงไปด้วย เพราะเชื่อว่าดีต่อกระเพาะ และยังช่วยรักษาโรคหวัดได้ด้วย
หลังจากนั้นก็ได้รับการแพร่หลายไปยังชนชาติต่างๆ จนเป็นที่นิยม
ดื่มกันไปทั่วโลก
จุดเริ่มต้นของรสชาติ
ที่รู้จักกันในชื่อ “โกโก้”

“โกโก้” ถูกค้นพบตั้งแต่ 1,000 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากการเอาเมล็ด
ของต้นคาเคา (Cacao Tree) ในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกา
ซึ่งเป็นพืชตระกูล Theobroma Cacao มาบดแล้วทำเป็นเครื่องดื่ม

จากนั้นเริ่มแพร่ขยายเข้ามาสร้างความนิยมในยุโรป
ในอีกหลายร้อยปีต่อมาโดยเริ่มตั้งแต่เป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูง
จนกลายมาเป็นกิจวัตรของคนทั่วไป

กว่าจะมาเป็น “โกโก้” แก้วนี้
หลังจากที่ได้ผลโกโก้ที่แก่จัดแล้ว